Cursusaanbod

Cursusaanbod

Wij hebben ruime ervaring in het geven van cursussen aan (zorg)teams, maar ook aan groepen studenten die een zorgopleiding volgen.

Bent u op zoek naar een laagdrempelige cursus rondom het thema palliatieve zorg?

Beslissingen rondom het levenseinde

Medische beslissingen rondom het sterfbed zijn geen zeldzaamheid, iedere dag sterven immers ongeveer vierhonderd mensen. Bij iets meer dan de helft neemt een arts één of meer beslissingen die een bespoediging van het overlijden met zich kunnen meebrengen.

In deze cursus gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die aan de orde komen rond het levenseinde zoals palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten drinken.
De inbreng van eigen casuïstiek is daarbij mogelijk.
De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde in zicht komt. Dat kan een eerste moment zijn om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn doelen, vooruitzichten en wensen voor (verdere) behandeling, begeleiding en zorg.

Het doel van de diverse medische beslissingen die in dit stadium genomen kunnen worden, is altijd het verlichten van het lijden van de patiënt. We gaan hierover met elkaar in gesprek waarbij de diverse medische beslissingen uitgelegd en toegelicht worden.

Doel:

 • Kennis opdoen over beslissingen rond het levenseinde
 • Leren welke rol je als zorgverlener hierin hebt
 • Delen van casuïstiek
Pijn en palliatieve sedatie – Deel 1 en deel 2

Deel 1
Pijn is een van de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase.
Naast – vaak meerdere – lichamelijke oorzaken spelen psychische, sociale en spirituele aspecten een rol bij de beleving van pijn. Pijn vraagt daarom om een brede aanpak.
In deze cursus bespreken we de verschillende soorten pijn, het belang van het anticiperen op problemen en de behandeling van pijn. Er is daarbij ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Doel:

 • Actualiseren van kennis over pijn, pijnmedicatie
 • Leren om pijnklachten, pijnbeleving en door pijn veroorzaakte problemen (nog) beter te signaleren en te analyseren

Deel 2
Palliatieve sedatie is niet meer weg te denken binnen de zorg rond het levenseinde. Jaarlijks wordt, in ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland, palliatieve sedatie toegepast. De verwachtingspatronen van patiënt, naasten, verpleegkundig team en artsen rondom palliatieve sedatie blijken nogal eens te verschillen.
Na deel 1, waar inzicht is gegeven in de diverse aspecten rondom pijn, gaan we in deel 2 verder in op de palliatieve sedatie.

De uitvoering van palliatieve sedatie is complex en kent meerdere dimensies, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking nodig is. Lang niet alle ingezette interventies rondom palliatieve sedatie verlopen conform de richtlijn palliatieve sedatie.

Onvolledige communicatie, onduidelijke indicatiestelling, onvoldoende voorbereiding, monitoring tijdens de uitvoering en farmacologische problemen kunnen hier debet aan zijn. In deze nascholing komen al deze onderwerpen aan de orde. 

Doel:

 • Actualiseren kennis over palliatieve sedatie
Delier, verwardheid en onrust in de palliatieve fase

Delier, verwardheid en onrust zijn zeer onaangename ervaringen voor een patiënt, maar zeker ook voor zijn naasten en de zorgverleners. 
Het herkennen en behandelen hiervan vraagt kennis en inzicht van de zorgverleners.
Vaak spelen er meerdere (complexe) problemen tegelijkertijd.
Een delier is een toestandsbeeld dat in uren tot dagen ontstaat, waarbij de patiënt verward is en het bewustzijn wisselend gestoord is.

Daarnaast bestaat er fysieke onrust of, in geval van een stil delier, juist apathie en verlies van initiatief. Vaak zijn er hallucinaties en/of wanen. Er is bij delier altijd een onderliggende lichamelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking.

Soms is het moeilijk een delier te onderscheiden van bijv. angst en radeloosheid, een depressie of dementie. De delier heeft een enorme impact op het welbevinden van een patiënt. En op de naaste, die moeilijk contact kan krijgen. En ook op de zorgverlener.

Doel:

 • Theorie opdoen van delier met onder andere: oorzaken, risicofactoren, verschijnselen, gevolgen en symptomen
 • Weten welke aandachtspunten bij de verzorging zijn en hoe een delier voorkomen kan worden
 • Weten welke rol je als zorgverlener hierin hebt
Neurologische problemen in de palliatieve zorg – Deel 1 en deel 2

Deel 1
In Nederland worden jaarlijks 13.000 mensen getroffen door hersenletsel. In de palliatieve zorg zien we steeds meer mensen die, naast hun ziekte, ook op het gebied van de hersenen problemen hebben of ontwikkelen. Om dit als verpleegkundige beter te kunnen begrijpen en adequaat zorg te kunnen bieden, is het van groot belang om zelf meer inzicht te hebben in de werking van je eigen brein.
Geduld is vaak het toverwoord. Ons brein is een ingewikkelde materie. Zie het niet als onmogelijk het te begrijpen maar juist als een uitdaging!

In de cursus leer je over de anatomie over de hersenen, wat zit waar? Hoe is de werking van onze linker en rechterhersenhelft? Wat gebeurt er wanneer er zich een probleem voordoet?

De cursus is een combinatie van theorie met praktische voorbeelden en kleine oefeningen. Met veel bruikbare tips voor verpleegkundigen.

Doel:

 • Kennis opdoen over en inzicht krijgen in de werking van je eigen brein
 • Weten wat het voor mensen betekent om hersenletsel te hebben tijdens de laatste levensfase
 • Weten hoe je als verpleegkundige adequaat kunt handelen bij mensen met deze aandoening

Deel 2
Het brein kan gezien worden als de computer van ons lichaam. Alle handelingen die wij uitvoeren in ons dagelijks bestaan, vinden hun oorsprong in ons brein: van het kloppen van ons hart tot het drinken van een kopje koffie.

Na deel 1, waar inzicht is gegeven in de anatomie en functies van onze hersenen per hersengebied, gaan we in deel 2 dieper in op afasie en gedragsproblemen.
Deze cursus spitst zich toe op onze taal en communicatie. Beiden zijn vanzelfsprekendheden in het dagelijks functioneren. Echter bij problemen in het betreffende hersengebied kan dit grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudige vraag die door de ander niet wordt begrepen.

Ook wordt er aandacht besteed aan gedragsproblemen die kunnen ontstaan zodra er zich een probleem voordoet in het voorste gedeelte van de hersenen. Met vaak als gevolg dat de patiënt totaal iemand anders wordt en niet meer wordt begrepen door zijn of haar naasten.

Doel:

 • Kennis opdoen over het verschijnsel afasie en gedragsproblematiek
 • Weten wat afasie en gedragsproblematiek betekent voor de zorg aan mensen met deze aandoening
Cursus complementaire zorg

In deze cursus verdiepen we ons in complementaire zorg, gericht op hand- en voetmassage. We staan stil bij wat complementaire zorg inhoudt. Daarnaast worden de technieken van de hand- en voetmassage aangeleerd.
Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’ en wordt toegepast om het welbevinden en comfort van de patiënt te vergroten. Deze zorg komt niet in plaats van de medische zorg, maar voegt daar iets aan toe.
Het kan de ziektebeleving positief beïnvloeden en verlichting geven bij klachten als pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning, angst of een sombere stemming.

Tijdens de cursus wordt een workshop hand- en voetmassage gegeven. Hierin kun je zelf ervaren hoe het is om een massage te geven en te ontvangen. We bespreken de indicaties en contra-indicaties voor een massage.

Doel:

 • Kennis opdoen over complementaire zorg in het bijzonder hand- en voetmassages
 • Aanleren van techniek voor de hand- en voetmassage
 • Kennis opdoen over indicaties en contra-indicaties van de hand- en voetmassage

Staat het onderwerp er niet bij? We stemmen af waar de behoefte ligt en komen samen tot een mooi cursusaanbod.

Tarief van de training bespreken we graag op maat. Hiermee houden we o.a. rekening met de locatie, reistijd en de duur van de cursus.

Meer informatie? Mail naar: educatiecentrum@hospicedome.nl of bel naar 033-4601960

Scroll naar boven